KOSTEN

Oriëntatiecursus: € 25

Eerste jaar : € 150

Tweede en derde jaar : € 200 per jaar

Vervolgcursus: € 35

Met de start van en uitnodiging voor de deelname aan het cursusjaar krijgt u een bevestiging met het verzoek om dit bedrag over te maken. Echtparen betalen anderhalf maal het vermelde bedrag.

Betaling op ons rekeningnummer:
NL80 INGB 0003 8454 06
t.n.v. “Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden Groningen” te Groningen.
! Bij betaling graag vermelden welke cursus het betreft.