Dogmatiek 1e Jaar

Docent

Just van Es
Just van Es

Godsdienstfilosoof. Was docent in Amsterdam, Kampen en in Indonesië.

Werkte als ziekenhuispredikant in Heemstede, vertrouwenspersoon in de Heldringstichtingen in Zetten, directeur van de Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking en als predikant in Wassenaar. Woont sinds zijn emeritaat tussen Zandeweer en Doodstil.

Schreef over metaforie (proefschrift) en ironie in religieuze taal. Zijn laatste boek is: Weg uit het moeten; religie als verstrikking en ontknoping.

Vak: Dogmatiek en Levensvragen

In het vak dogmatiek denken we over het geloof.  We kunnen ons denken niet uitschakelen en misschien is dat maar goed ook. De kerk heeft het altijd gedaan, denken over wat zij uit de Bijbel en uit de ervaring van gelovigen meende te verstaan.  Dat vond zijn neerslag in allerlei geschriften zoals geloofsbelijdenissen, catechismussen en andere documenten die de leden moeten helpen te begrijpen waarom het in het geloof gaat.

In onze lessen zullen we het vooral hebben over de vragen die dit oproept: wat bedoelen we eigenlijk met “geloof”en “geloven”.  In hoeverre gaat het om iets dat begrepen wil worden?  Wat kan het menselijk verstand, wat zijn zijn grenzen? Wat kunnen woorden en begrippen daarbij, of anders gezegd: wat is religieuze taal voor taal?  Wat bedoelen we met “waarheid”als het om religie gaat? Kan er ooit iets bestaan als “de” Christelijke leer en heeft die ooit bestaan?

Doel van de bijeenkomsten is eerder dan antwoorden de goede vragen te vinden.

Dogmatiek 2e en 3e Jaar

Docent

Frits Praamsma
Frits Praamsma

Geboren in Friesland, opgegroeid op de Veluwe. Na de Pedagogische Academie vijf jaar voor de klas in het basisonderwijs. Vervolgens theologiestudie in Kampen. Eerste gemeente: de (toen nog) Gereformeerde kerk van Oude Pekela. Daarna ‘Samen op Weg’ in Rijsenhout, in de Haarlemmermeer, vlakbij Schiphol. Sedert 2014 terug in de Groninger Veenkoloniën, samen met mijn vrouw ‘duominee’ van de Protestantse gemeente te Hoogezand-Sappemeer.

Een vraag die mij de jaren door altijd geïnteresseerd heeft is hoe bepaalde geloofsopvattingen ontstaan zijn en zich in de loop der eeuwen ontwikkeld hebben. Zo verdiepte ik mij voor mijn afstudeerscriptie in de gedachtenwereld van kerkvader Augustinus (354-430) en voor mijn proefschrift in de geschriften van de lutherse kunstschilder en amateurtheoloog Zacharias Webber (1644-1696). Geschiedenis boeit mij, vooral wanneer bestudering van het verleden de wortels van hedendaagse opvattingen en verhoudingen aan het licht brengt.

Vak

Bij ‘dogmatiek’ zullen velen aan ‘dogmatisch’ denken, een woord dat in het gewone spraakgebruik een bijklank heeft van starheid, van het vasthouden aan vastgeroeste opvattingen, zonder daarover te willen nadenken. Terwijl het in de dogmatiek juist om dat nadenken gaat! Althans, zo beleef ik dat, en daarom noem ik het vak ook graag en misschien wel liever ‘systematische theologie’. Voor mij is het een vorm van ‘God liefhebben met je verstand’ (Marcus 12:30 e.a.).

Tijdens de cursus leren we reflecteren over onze eigen geloofsopvattingen. We houden ze kritisch tegen het licht, niet om ze vervolgens overboord te gooien, maar om ze te zuiveren van misvattingen die ons het zicht op hun ware betekenis ontnemen. Een spannende onderneming, waarbij we er bij gelegenheid niet voor terugdeinzen een flinke duik in het verleden te maken om getuige te zijn van de ‘geboorte’ van een nu wellicht versleten, maar ooit origineel en verhelderend idee.

Als docent ligt het in mijn voornemen een selectie van belangrijke thema’s uit de christelijke dogmatiek aan de orde te stellen, maar in aanvulling daarop zal ik ook graag geloofsvragen behandelen die door de cursisten zelf worden ingebracht.