GELOVEN IN DE SAMENLEVING (GIDS)

Algemeen

In deze module van TVG – die in ‘alle drie’ de jaren aan bod komt – liggen de punten van aandacht bij en vanuit de samenleving. Het is nu niet de theologie of de geloofsgemeenschap die het vertrekpunt vormt, maar een specifiek onderdeel uit onze dagelijkse wereld. Het zijn een aantal onderdelen – overeenkomende met het aantal lessen.

Op elke cursusavond wordt één aspect toegelicht en besproken; pas daarna krijgt geloven of de kerk aandacht, bijvoorbeeld door na te gaan of, hoe en op welke wijze geloven er door wordt beïnvloed of omgekeerd ed.
Op deze wijze hopen wij de ons omringende werkelijkheid te verkennen en op haar waarde te beoordelen, om onze eigen belevingswereld te leren kennen in haar eigen kracht en beperkingen.

De opbouw van de drie jaren is als volgt:

  • Eerste Jaar, GIDS 1: het accent ligt op de wereld om ons heen (macro, de samenleving);
  • Tweede Jaar, GIDS 2:  het organisatorische aspect (meso) wordt nader bekeken o.a. vanuit (godsdienst)-sociologisch oogpunt.
  • Derde Jaar, GIDS 3: het accent komt op het individu te liggen (micro) met aandacht voor godsdienstpsychologie.

Eerste Jaar

Docent

Atze Landman
Atze Landman

Ik ben afkomstig uit een dorpje in Friesland en heb gestudeerd aan de VU in Amsterdam. Met zeer veel genoegen heb ik gestudeerd, als een uitgeknepen spons mij volzuigend om te willen weten.
Naast het doctoraal theologie heb ik ook een kandidaats Semitische Talen behaald en deels filosofie.
Mijn loopbaan als predikant is 1990 in Delfzijl begonnen. Van 2011 tot mijn emeritaat in 2019 ben ik met veel plezier predikant geweest in Grijpskerk.

GIDS 1

In deze rondgang vragen we aandacht voor geloofsvragen en –problematieken. Vanuit verschillende benaderingen bekijken we de wereld, bijvoorbeeld vanuit de stellingname van Geert Mak dat de basale beweging in de wereld ‘urbanisatie’ is en daarmee samenhangend een ontkerkelijking. ( zie zijn boekje ‘Hoe God verdween uit Jorwerd’). Godsdienstige kerkelijkheid lijkt te verdwijnen, maar RELIGIE bloeit!
Ook het spanningsveld tussen geloven en wetenschap komt aan de orde. Een spanningsveld dat zich met name kan toespitsen op het onderdeel ‘ontstaan van de wereld’ zie de verhalen bij vele religies en de relatie met de Bijbelverhalen (godsdienstvergelijkend). Zie ook de opkomst van vertegenwoordigers van creationisme en ‘Intelligent Design’.
En dan de relatie tussen gelovigen en de wereld. Voor de één een opdracht om vredig samen te leven, voor de ander ligt er een taak om in verzet te gaan, juist zelfs met extreem radicale uitwerking – de opkomst van het fundamentalisme.

Tweede Jaar

Docent

Michaël Kruiper

Momenteel ben ik werkzaam als docent Godsdienst/Levensbeschouwing en Maatschappijleer op het Willem Lodewijk Gymnasium.
Daarnaast ben ik 1 dag per week verbonden aan de lerarenopleiding in Groningen. Ik werk daar als vakdidacticus en ben daarmee mede verantwoordelijk voor de opleiding van toekomstige docenten.
Ik heb religiewetenschappen en sociologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

GIDS 2, Godsdienstsociologie

Gids 2 betreft godsdienstsociologie. Daarin spreken we gezamenlijk over de rol van religie in de Nederlandse samenleving. Daarbij kijken we naar de rol van religie in het verleden en gaan we samen op zoek naar een geschikte ‘werkdefinitie’ van religie. Om goed zicht te hebben op het fenomeen religie is een werkdefinitie van het begrip eigenlijk noodzakelijk. Eenvoudig is dit echter niet.

Derde Jaar

Docent

Adri Spelt
Adri Spelt

Ik heb theologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en woon en werk inmiddels 20 jaar in Groningen. Daar ben ik geestelijk verzorger en (pastoraal) supervisor in het UMCG. In het Beatrix Kinderziekenhuis om precies te zijn

GIDS 3, Pastoraat en Godsdienstpsychologie

Er zijn tegenwoordig allerlei begrippen in omloop die naast pastoraat de ronde doen: geestelijke verzorging, spirituele zorg en geestelijke (be)geleiding. We beginnen bij de ervaringen van de cursisten met pastoraat. Uit deze ervaringen zijn meestal bepaalde stromingen te herkennen. We gaan in de cursus binnen de christelijke gemeenschap onderzoeken wat ‘pastoraat’ zoal kan zijn. Mijn insteek is dat elke stroming zijn voor- en nadelen heeft, maar dat het de kunst is om op het juiste moment de juiste vorm toe te passen.
Godsdienstpsychologie een basisvak voor het pastoraat. Daar kunnen we met gemak ook 4 lessen mee vullen, maar we komen slechts toe aan een paar thema’s. Het kan o.a. gaan over religieuze ervaring en bekering, religie en gezondheid, religieuze ontwikkeling, religieus geweld en fundamentalisme, rituelen en symbolen, religieuze gemeenschappen en helpende relaties. De groep mag wat mij betreft bepalen welke thema’s we behandelen.