GELOVEN IN DE SAMENLEVING (GIDS)

Algemeen

In deze module van TVG – die in ‘alle drie’ de jaren aan bod komt – liggen de punten van aandacht bij en vanuit de samenleving. Het is nu niet de theologie of de geloofsgemeenschap die het vertrekpunt vormt, maar een specifiek onderdeel uit onze dagelijkse wereld. Het zijn een aantal onderdelen – overeenkomende met het aantal lessen.

Op elke cursusavond wordt één aspect toegelicht en besproken; pas daarna krijgt geloven of de kerk aandacht, bijvoorbeeld door na te gaan of, hoe en op welke wijze geloven er door wordt beïnvloed of omgekeerd ed.
Op deze wijze hopen wij de ons omringende werkelijkheid te verkennen en op haar waarde te beoordelen, om onze eigen belevingswereld te leren kennen in haar eigen kracht en beperkingen.

De opbouw van de drie jaren is als volgt:

  • Eerste Jaar, GIDS 1: het accent ligt op de wereld om ons heen (macro, de samenleving);
  • Tweede Jaar, GIDS 2:  het organisatorische aspect (meso) wordt nader bekeken o.a. vanuit (godsdienst)-sociologisch oogpunt.
  • Derde Jaar, GIDS 3: het accent komt op het individu te liggen (micro) met aandacht voor godsdienstpsychologie.

Eerste Jaar

Docent

Atze Landman
Atze Landman

Ik ben afkomstig uit een dorpje in Friesland en heb gestudeerd aan de VU in Amsterdam. Met zeer veel genoegen heb ik gestudeerd, als een uitgeknepen spons mij volzuigend om te willen weten.
Naast het doctoraal theologie heb ik ook een kandidaats Semitische Talen behaald en deels filosofie.
Mijn loopbaan als predikant is 1990 in Delfzijl begonnen. Van 2011 tot mijn emeritaat in 2019 ben ik met veel plezier predikant geweest in Grijpskerk.

GIDS 1

In deze rondgang vragen we aandacht voor geloofsvragen en –problematieken. Vanuit verschillende benaderingen bekijken we de wereld, bijvoorbeeld vanuit de stellingname van Geert Mak dat de basale beweging in de wereld ‘urbanisatie’ is en daarmee samenhangend een ontkerkelijking. ( zie zijn boekje ‘Hoe God verdween uit Jorwerd’). Godsdienstige kerkelijkheid lijkt te verdwijnen, maar RELIGIE bloeit!
Ook het spanningsveld tussen geloven en wetenschap komt aan de orde. Een spanningsveld dat zich met name kan toespitsen op het onderdeel ‘ontstaan van de wereld’ zie de verhalen bij vele religies en de relatie met de Bijbelverhalen (godsdienstvergelijkend). Zie ook de opkomst van vertegenwoordigers van creationisme en ‘Intelligent Design’.
En dan de relatie tussen gelovigen en de wereld. Voor de één een opdracht om vredig samen te leven, voor de ander ligt er een taak om in verzet te gaan, juist zelfs met extreem radicale uitwerking – de opkomst van het fundamentalisme.

Tweede Jaar

Docent: vacature

GIDS 2, Godsdienstsociologie

 

Derde Jaar

Docent
Mariëlle Rodenburg

Sinds 2020 ben ik werkzaam bij Lentis GGz als geestelijk verzorger. Hart- en zielzorg, dat is wat ik doe. Ik voer gesprekken met bewoners over geloof en zingeving, zowel individueel als in groepsverband. We sluiten daarin als geestelijk verzorgers aan bij de levensovertuiging van de bewoner. Wat is zijn of haar verhaal? Wat beweegt iemand en wat is heilig voor hem? De mens als mens ontmoeten, niet als patiënt. Ook ben ik predikant, en ga ik met veel plezier voor in de religieuze vieringen van psychogeriatrisch verpleeghuis de Enk en de Ontmoetingskerk op het terrein van Dennenoord in Zuidlaren.”

GIDS 3, Pastoraat en Godsdienstpsychologie