GELOVEN IN DE SAMENLEVING (GIDS)

Algemeen

In deze module van TVG – die in ‘alle drie’ de jaren aan bod komt – liggen de punten van aandacht bij en vanuit de samenleving. Het is nu niet de theologie of de geloofsgemeenschap die het vertrekpunt vormt, maar een specifiek onderdeel uit onze dagelijkse wereld. Het zijn een aantal onderdelen – overeenkomende met het aantal lessen.

Op elke cursusavond wordt één aspect toegelicht en besproken; pas daarna krijgt geloven of de kerk aandacht, bijvoorbeeld door na te gaan of, hoe en op welke wijze geloven er door wordt beïnvloed of omgekeerd ed.
Op deze wijze hopen wij de ons omringende werkelijkheid te verkennen en op haar waarde te beoordelen, om onze eigen belevingswereld te leren kennen in haar eigen kracht en beperkingen.

De opbouw van de drie jaren is als volgt:

  • Eerste Jaar, GIDS 1: het accent ligt op de wereld om ons heen (macro, de samenleving);
  • Tweede Jaar, GIDS 2:  het organisatorische aspect (meso) wordt nader bekeken o.a. vanuit (godsdienst)-sociologisch oogpunt.
  • Derde Jaar, GIDS 3: het accent komt op het individu te liggen (micro) met aandacht voor godsdienstpsychologie.

Eerste Jaar

Docent

Atze Landman
Atze Landman

Ik ben afkomstig uit een dorpje in Friesland en heb gestudeerd aan de VU in Amsterdam. Met zeer veel genoegen heb ik gestudeerd, als een uitgeknepen spons mij volzuigend om te willen weten.
Naast het doctoraal theologie heb ik ook een kandidaats Semitische Talen behaald en deels filosofie.
Mijn loopbaan als predikant is 1990 in Delfzijl begonnen. Van 2011 tot mijn emeritaat in 2019 ben ik met veel plezier predikant geweest in Grijpskerk.

GIDS 1

In deze rondgang vragen we aandacht voor geloofsvragen en –problematieken. Vanuit verschillende benaderingen bekijken we de wereld, bijvoorbeeld vanuit de stellingname van Geert Mak dat de basale beweging in de wereld ‘urbanisatie’ is en daarmee samenhangend een ontkerkelijking. ( zie zijn boekje ‘Hoe God verdween uit Jorwerd’). Godsdienstige kerkelijkheid lijkt te verdwijnen, maar RELIGIE bloeit!
Ook het spanningsveld tussen geloven en wetenschap komt aan de orde. Een spanningsveld dat zich met name kan toespitsen op het onderdeel ‘ontstaan van de wereld’ zie de verhalen bij vele religies en de relatie met de Bijbelverhalen (godsdienstvergelijkend). Zie ook de opkomst van vertegenwoordigers van creationisme en ‘Intelligent Design’.
En dan de relatie tussen gelovigen en de wereld. Voor de één een opdracht om vredig samen te leven, voor de ander ligt er een taak om in verzet te gaan, juist zelfs met extreem radicale uitwerking – de opkomst van het fundamentalisme.

Tweede Jaar

Docent: Chris Dees

Chris Dees

Christiaan Ferdinand Dees is mijn volledige naam, een geboren en getogen boerenzoon uit de Zeeuwse klei, een kind van de Watersnood 1953, uit Kortgene op het eiland Noord-Beveland. De hele ontwikkeling van het Deltaplan heeft zich onder mijn ogen afgespeeld.
Goed 40 jaar werkzaam geweest in het onderwijs, via Rotterdam Hoogvliet vanaf 1976 in Meppel op de CSG Dingstede voornamelijk in de HAVO-bovenbouw en als opleidingsdocent aan de Stenden Hogeschool voor de Pabo’s te Meppel en Emmen. Mijn hoofdvak daar was Levensbeschouwelijke vorming naast Kinderfilosofie, Intercultureel onderwijs en Wereldgodsdiensten.
Nu gepensioneerd, vader van twee dochters en één zoon, een lieve vriendin, op dit moment zeven kleinkinderen en op afroep oppasopa van drie rakkers in de leeftijden van 12, 10 en 8 jaar jong.
Met veel enthousiasme wil ik mijn kennis delen over wereldgodsdiensten, kerk-geschiedenis en NT op TVG Assen,  en ook over de niet christelijke religies op de cursus TVG IJsselland te Kampen. En dan nu ook over de wereldstromingen in Groningen.

GIDS 2, Godsdienstsociologie

Om meer grip en respect te krijgen op en voor andermans geloof, dagelijkse levenswijze, onderlinge levensgevoel, etc., gaan we dit na bij moslims/mos–lima’s in Nederland en daarbuiten, onder de hindoebevolking op het Indiase platteland en in hun steden en in de wereld van het boeddhisme uit  ZO-Aziё. Ook enkele vertegenwoordigers van deze stromingen stellen we aan de orde zoals o.a. imam Adulwahid van Bommel, Mahatma Gandhi, de Dalaï Lama en Thich Nhat Hanh met zijn Stichting Leven in Aandacht.
We gaan uit van een open mind, spiegelend naar elkaars  historisch besef over en weer. We zetten in op het verbinden van verschillen en opkomen voor el-kaar waar nodig en het goede bij elkaar te versterken. Morele veerkracht in verschil tussen de leer met het leven doorzien we: houdt de leer ons het beste voorbeeld voor hoe te zijn voor elkaar maar het leven kan weerbarstiger zijn dan de hele leer!!! Er is een djihad van strijd naast een djihad van liefde. En je behandelt een ander toch zoals je zelf graag behandeld wilt worden?
Vrijheid van godsdienst en de scheiding van kerk en staat zijn verworven inzichten die wij ervaren als goed maar lang niet overal is dit zo. Alles is politiek maar politiek is niet alles toch?

 

Derde Jaar

Judith Groot Zevert

Judith GIDS 3Na vele jaren als logopedist te hebben gewerkt, ben ik op latere leeftijd theologie gaan studeren met als afronding de master Geestelijke Verzorging aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Sinds 2014 werk ik als geestelijk verzorger en ik heb  ervaring opgedaan in zowel de ziekenhuissetting als in de ouderenzorg.Huidige geestelijke verzorging staat voor zingeving, levensvragen en (zorg)ethiek; daar houd ik me in mijn werk dagelijks met veel plezier mee bezig.  De kwetsbaarheid van het leven, de kwetsbaarheid van iedere mens staat daarbij centraal. Naast de ander te mogen staan op scharniermomenten in het leven geeft mij veel voldoening. Regelmatig geef ik scholingen aan andere zorgverleners op het gebied van existentiële zingeving, palliatieve zorg en ethiek.

GIDS 3, Pastoraat en Godsdienstpsychologie

In deze lessenreeks staat het begrip zingeving centraal; het begrip wordt vanuit een theoretisch kader nader verkend en met voorbeelden uit de praktijk toegelicht en besproken. Overeenkomsten en verschillen tussen zingeving en religie & geloof komen aan bod, om zo de verbinding van deze reeks met andere opgedane kennis uit de TVG te ervaren. Daarnaast is er aandacht voor de groeiende erkenning van de rol van zingeving op de visie op gezondheid. Speciale aandacht is er voor existentiële zingeving in de palliatieve zorg, waarbij in de casuïstiekbesprekingen elementen uit de godsdienstpsychologie naar voren zullen komen. Het geheel omvat een afwisseling tussen theorie, oefeningen, gesprekken en discussie, zodat de inhoud kan mee resoneren in je eigen belevingswereld en levensverhaal.