NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief nr 12
januari 2022
 

Open Colleges gaan starten in maart 2022

De PR-commissie heeft weer een mooi Open College voorbereid. In verband met de maatregelen hebben we het zover mogelijk in het seizoen gepland en wel op de maandagen: 21 en 28 maart en 4 en 11 april 2022. Alle avonden vinden plaats in de aula van het Willem Lodewijk Gymnasium, behalve 4 april, deze is in de Synagoge in Zuidlaren.  Onderstaand leest u de inhoud van de cursus. Inschrijven voor de colleges kan via het inschrijfformulier op onze website: www.tvg-groningen.nl  of via een mail naar: administratie@tvg-groningen.nl.

Jodendom: thuis, in sjoel en onderweg, docent Lex van de Star

Wat bedoelen we als we het hebben over het Jodendom, want ‘het’ Jodendom bestaat niet. Wat houdt ‘Joods leven’ in?  En wat is de achtergrond van alle rituelen en gebruiken. Dit zijn maar enkele vragen die bezoekers van onze synagoge in Zuidlaren stellen. Men blijkt door het lezen van boeken of het bijwonen van gespreksgroepen een grote interesse voor het Jodendom te hebben gekregen. Slechts weinigen hebben iets van het Jodendom van binnenuit meegemaakt, bijvoorbeeld door een sjoeldienst of één van de Feestdagen in huiselijke kring mee te maken. Vaak kent men eigenlijk geen Joden in de eigen omgeving. Men is zelfs verbaasd te horen dat de synagoge van Zuidlaren als sjoel in gebruik is en er een kleine, maar levendige progressief Joodse gemeenschap in Noord-Nederland actief is.


In vier avonden zal ik u meenemen in het Joods leven van nu. Aan bod komt de veelzijdigheid van het Jodendom: religie en traditie, de band met Israël, de impact van de Sjoa, vervolging en overleving, de persoonlijke geschiedenis, en de wisselwerking tussen de Joodse en de Nederlandse cultuur. De derde bijeenkomst vindt plaats in de Synagoge van Zuidlaren.
De levenscyclus en de jaarcyclus zijn een belangrijke leidraad van het Joods leven thuis en in sjoel, waarbij eeuwenoude tradities soms een eigentijdse invulling hebben gekregen. Ook daar zal uitgebreid bij stil worden gestaan.  De lezingen zijn vooral ook interactief. Het stellen van vragen en het met elkaar in gesprek gaan moet kleur en inhoud aan de bijeenkomsten geven.

Lex van der Star,
voorzitter van de Progressief Joodse Gemeente Beth haTsafon.

 Van het bestuur

Op vrijdag 14 januari 2022 kwam het bestuur weer via Teams bij elkaar. Besproken werd de gang van zaken in de jaargroepen. Vanaf 28 november 2021 vinden de lessen weer online plaats, behalve de avonden Dogmatiek. Frits Praamsma ziet, gezien zijn interactieve manier van lesgeven, digitaal lesgeven niet zitten en deze lessen zijn verschoven naar een later tijdstip. De lessen Kerkgeschiedenis zijn inmiddels wel gestart.

Natuurlijk verlangt ieder weer naar de fysieke aanwezigheid van docenten en de medecursisten. Ook mist men het contact in de koffiepauze, maar het is even niet anders. Het is, zoals één van de cursisten zei “roeien met de riemen, die we hebben.”

Verder kwam de planning van het Open College Joods leven aan de orde en de organisatie van de slotavond en certificaatuitreiking op 30 mei 2022. Ook is de PR-commissie van plan een extra activiteit voor de reguliere cursisten in het voorjaar te organiseren. Thema’s van deze activiteit zullen zijn: kunst, muziek, natuur en verstilling. Jullie horen daar later meer over.

 

Maarten Luther, Rebel der Genade

Onze cursusleider Bert van der Woude heeft een bij nieuwsbrief 12boek geschreven over Maarten Luther. Zijn dochter Davita was verantwoordelijk voor de  vormgeving. Een mooie samenwerking van vader en dochter.
Als het vak Kerkgeschiedenis  je na aan het hart ligt is dit boek een “must-have”  en een mooie aanvulling voor je boekenkast.

Je kunt het boek bestellen bij Bert van der Woude.
Via de mail: blvanderwoude@planet.nl
onder opgave van naam en adresgegevens.
(2021 – 180 p./ISBN 9789090354149)


Dit boek betreft een bundeling van artikelen over Maarten Luther  die de afgelopen vijf jaar verschenen
in het Kerkjournaal (het blad van de protestantse gemeente Winschoten) en de Groninger Kerkbode.
Ze zijn opnieuw bekeken, grondig geredigeerd en waar nodig aangevuld of uitgebreid. 

Prijs: 25,00 euro, inclusief verzendkosten. Het bedrag  kun je overmaken op bankrekening
NL27 INGB 0000867296 t.n.v. B.L. van der Woude o.v.v. Lutherboek. U krijgt het boek dan thuisgestuurd.

Hier vindt u eerdere nieuwsbrieven